• Fall Update: MMSD will return to full time, in-person learning for the start of 2021-22 school year
  Fall Update: MMSD will return to full time, in-person learning for the start of 2021-22 school year
  In addition to a full return to in-person learning as the default instructional model this fall, the district will also provide options for families who prefer virtual learning for their secondary students.
 • Información actualizada sobre el otoño: El Distrito Escolar Metropolitano de Madison (MMSD, por sus siglas en inglés) regresará tiempo completo a un aprendizaje en persona para el comienzo del ciclo escolar 2021-2022.
  Información actualizada sobre el otoño: El Distrito Escolar Metropolitano de Madison (MMSD, por sus siglas en inglés) regresará tiempo completo a un aprendizaje en persona para el comienzo del ciclo escolar 2021-2022.
  Además de regresar a un aprendizaje completamente en persona como un modelo de instrucción predeterminado este otoño, el distrito también proveerá opciones para las familias que prefieran el aprendizaje virtual para sus estudiantes de secundaria.
 • Lus Qhia Tshiab Rau Caij Nplooj Zeeg: MMSD yuav rov tuaj kawm tom tsev kawm ntawv txwm sij hawm rau kev pib ntawm xyoo kawm 2021-22
  Lus Qhia Tshiab Rau Caij Nplooj Zeeg: MMSD yuav rov tuaj kawm tom tsev kawm ntawv txwm sij hawm rau kev pib ntawm xyoo kawm 2021-22
  Nroog Madison Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv yuav tshaj tawm kev xav tau rau cov me nyuam rov tuaj kawm tom tsev kawm ntawv tsib hnub ntawm ib lub lim tiam rau kev pib ntawm xyoo kawm 2021-2022.
 • Welcome New Mustangs!
  Enjoy our Virtual Tour!
 • Mustang Minutes
  The family newsletter for Marquette Elementary School
Daily Schedule   Have a question?
Mondays 7:50am - 1:15pm *Call 204-3220
Tuesdays-Fridays 7:50am - 2:47pm *email marquette@madison.k12.wi.us
Recess/Lunch daily 11:10-11:45